Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh


KHOA NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH

GIỚI THIỆU

Khoa Ngân hàng – Tài chính được thành lập theo Quyết định số 578/QĐ-ĐHTN ngày 20 tháng 06 năm 2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở Bộ môn Tài chính Ngân hàng thuộc Khoa Kế toán. Khoa Ngân hàng – Tài chính có nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học, các trình độ thấp hơn thuộc các ngành Ngân hàng, Tài chính, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ trường Đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế và QTKD giao......

XEM CHI TIẾT

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phó Trưởng khoa: TS. Vũ Thị Hậu

Số điện thoại: 0985.811.977

Email: vuthihau@tueba.edu.vn

Trưởng khoa: PGS.TS. Hoàng Thị Thu

Số điện thoại: 0989.910.591

Email: thuhttn@yahoo.com

Phó Trưởng khoa: TS. Đỗ Kim Dư

Số điện thoại: 0912.232.599

Email: dokimdu@gmail.com

Xem chi tiết

LIÊN HỆ

KHOA NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH

Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083.646.255

thuyhoa@tueba.edu.vn

FACEBOOK FANPAGE