Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên


Thực hiện BHYT năm 2021 cho sinh viên

 25/11/2020  470

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1108/ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v thực hiện BHYT năm 2021 cho sinh viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 11 năm 2020

         

Kính gửi:  - Ban Chủ nhiệm các Khoa

                - Viện Đào tạo Quốc tế

                - Cố vấn học tập

   - Ban cán sự các lớp

                                 

Thực hiện Hướng dẫn số 1530/HD-ĐHTN-BHXH ngày 21/8/2020 của Đại học Thái Nguyên và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021. Trường Đại học Kinh tế và QTKD đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Viện Đào tạo Quốc tế, Cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp triển khai cho sinh viên tham gia BHYT năm 2021 như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT NĂM 2021

+ Áp dụng đối với tất cả sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn (trừ những sinh viên đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của luật BHYT).

+ Sinh viên người nước ngoài hệ chính quy tập trung dài hạn được cấp học bổng từ ngân sách Nhà nước.

2. MỨC PHÍ ĐÓNG BHYT NĂM 2021

+ Đối với sinh viên K14 mức đóng: 281.610đ/sinh viên/6 tháng (Hai trăm tám mươi mốt nghìn sáu trăm mười đồng/sinh viên/6 tháng). Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/01/2021 đến 30/6/2021. (đề nghị thu đúng mức đóng đã ghi, không gia hạn thêm);

+ Đối với sinh viên K15, K16, K17 mức đóng: 563.220đ/sinh viên/12 tháng (Năm trăm sáu mươi ba nghìn hai trăm hai mươi đồng/sinh viên/12 tháng). Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/01/2021 đến 31/12/2021;

Lưu ý: Để tránh sự trùng lặp khi tham gia BHYT, các lớp K17 sẽ không thu tiền BHYT năm 2021 của những SV (có tên trong danh sách đính kèm) vì lúc nhập học đã tham gia rồi

+ Đối với sinh viên người nước ngoài mức đóng: 804.600đ/sinh viên/12 tháng (Tám trăm linh tư nghìn sáu trăm đồng/sinh viên/12 tháng). Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/01/2021 đến 31/12/2021;

Ban cán sự các lớp thu tiền BHYT, lập danh sách (theo mẫu đính kèm) và nộp bản giấy về phòng Kế hoạch Tài chính-208), bản điện tử về phòng Công tác HSSV theo địa chỉ email: vanngoc@tueba.edu.vn) muộn nhất ngày 17/12/2020.

Đối với sinh viên đã tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác được cấp thẻ BHYT hoặc thẻ BHYT vẫn còn giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2020, Ban cán sự các lớp thu bản photo thẻ BHYT và nộp theo lớp về phòng Công tác HSSV-109 (gặp cô Vân) trước ngày 31/12/2020.

Bảo hiểm y tế là bảo hiểm bắt buộc đối với sinh viên, Nhà trường yêu cầu Ban chủ nhiệm các Khoa, viện Đào tạo Quốc tế đôn đốc sinh viên của đơn vị mình nghiêm túc thực hiện. Sau ngày 17/12/2020 sinh viên nào không tham gia BHYT sẽ bị xử lý theo quy chế HSSV và tự chịu mọi trách nhiệm phát sinh xảy ra.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Như kính gửi (để t/h);

- Đăng tải website Trường;

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

 PGS.TS. Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN