Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên


Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu

 22/04/2016  2578

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

SỨ MẠNG

Nhà trường có sứ mạng là: “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nhất là ở khu vực Miền núi và Trung du Bắc bộ”.  

TẦM NHÌN

Về tầm nhìn, đến năm 2030, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh là trường Đại học định hướng ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật có uy tín, thương hiệu và chất lượng, nhiều mặt ngang tầm với các trường đại học hàng đầu trong cả nước và trong khu vực Đông Nam Á.

MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng thể

Xây dựng Trường đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh trở thành Trường Đại học uy tín trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong khu vực; Một số lĩnh vực sánh ngang với các Trường Đại học hàng đầu trong cả nước và khu vực ASEAN có cùng lĩnh vực hoạt động.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Xây dựng môi trường đào tạo thân thiện, lấy người học làm trung tâm, chú trọng đến chất lượng đào tạo; xây dựng và phát huy các mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, nhất là cộng đồng doanh nghiệp làm nền tảng cho hình thức đào tạo lý thuyết kết hợp với thực tiễn;

b) Đảm bảo kiến thức, chuyên môn, kỹ năng và phẩm chất đạo đức của người học sau khi tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng, từng bước đáp ứng được nhu cầu trong hội nhập lao động thuộc khu vực ASEAN;

c) Các công trình, sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ có tính ứng dụng cao, được áp dụng vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, làm nền tảng cho công tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao của Nhà trường;

d) Đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ chuyên môn cao, cập nhật được kiến thức tiên tiến trên thế giới, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của nền kinh tế Việt Nam;

e) Xây dựng cơ bản hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong bối cảnh nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động hội nhập quốc tế;

f) Sắp xếp lại bộ máy và nhân sự  theo hướng gọn nhẹ, năng động, phát huy được tinh thần làm chủ, tự giác, năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ giảng viên trong Nhà trường;

g) Hoàn thiện cơ chế quản lý nhằm phát huy tinh thần đoàn kết trong Nhà trường, huy động sự tham gia chủ động, tích cực của đội ngũ giảng viên, cán bộ phục vụ đào tạo vào sự nghiệp phát triển chung của Nhà trường;

h) Các nguồn lực tài chính được phát triển theo hướng đa dạng hóa và bền vững, hiệu quả thông qua tăng cường, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, khai thác các hình thức huy động mới theo cơ chế mới, đặc thù; Tăng quy mô các nguồn thu của Trường, tiến tới đạt được sự tự chủ về tài chính của  trường đại học, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho Trường; Huy động mọi nguồn lực tạo nguồn tài chính đủ để đảm bảo chủ động thực hiện các dự án phát triển Nhà trường;

i) Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị trong trường, xây dựng môi trường làm việc, học tập dân chủ, kỷ cương, văn minh, hiện đại thu hút được các chuyên gia trong nước và quốc tế.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN