Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên


Khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên K17 nhập trường năm 2020

 20/11/2020  221

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

Số: 1105/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên K17 nhập trường năm 2020

         

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường nhằm:

- Kiểm tra, đánh giá sức khỏe cho sinh viên khi nhập trường để đảm bảo học tập và có đủ sức khỏe phục vụ lâu dài ngành nghề được đào tạo.

- Lập hồ sơ sức khỏe và quản lý sức khỏe.

- Phát hiện, thông báo, tư vấn cho sinh viên khám bệnh chuyên khoa kịp thời.

- Báo cáo Hiệu trưởng kết quả khám sức khỏe của sinh viên và xử lý sinh viên không đủ sức khỏe theo học (nếu có).

Từ ngày 11/11/2020 đến ngày 13/11/2020 Nhà trường đã tổ chức khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên K17 tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên chưa đi khám (có danh sách kèm theo), vì vậy Nhà trường tổ chức khám sức khỏe bổ sung theo lịch như sau:

+ Thời gian: Ngày 24/11/2020 (thứ 3)

            Buổi sáng: Từ 7h30 - 11h00

            Buổi chiều: Từ 13h30 - 16h30

+ Địa điểm: Phòng khám Đa khoa Hà Nội - Thái Nguyên

Địa chỉ: Nhà CL20-01 Khu đô thị Hồ Xương rồng, tổ 24, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhận được Thông báo này Nhà trường yêu cầu Ban chủ nhiệm các Khoa, Cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp thông báo, đôn đốc sinh viên của lớp mình đến khám sức khỏe đúng thời gian quy định. Nếu sinh viên nào không đến sẽ bị xử lý theo Quy định Công tác sinh viên.

Lưu ý: Sinh viên đi khám sức khỏe qua Trạm Y tế Trường lấy sổ khám./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Các Khoa (để t/h);

- Đăng tải Website Trường;

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 (Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN