Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên


Danh sách giáo trình đã xuất bản

 27/03/2017  1308
STT TÊN SÁCH NĂM XB CHỦ BIÊN
1 Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp 2016 TS. Trần Quang Huy
2 Giáo trình kế toán ngân sách 2016 TS.Trần Đình Tuấn
3 Giáo trình đại cương kinh tế y tế 2015 TS. Phạm Hồng Hải
PGS.TS.Trần Chí Thiện
GS.TS.Phạm Huy Dũng
4 Giáo trình kế toán quản trị 2015 TS.Đỗ Thị Thúy Phương
5 Giáo trình cầu và nhu cầu chăm sóc sức khỏe 2015 TS. Phạm Hồng Hải
PGS.TS.Trần Chí Thiện
GS.TS.Phạm Huy Dũng
6 Giáo trình thị trường cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe 2015 TS. Phạm Hồng Hải
PGS.TS.Trần Chí Thiện
GS.TS.Phạm Huy Dũng
7 Giáo trình đánh giá và dự báo y tế 2015 TS. Phạm Hồng Hải
PGS.TS.Trần Chí Thiện
GS.TS.Phạm Huy Dũng
8 Giáo trình kiểm toán căn bản 2014 TS.Trần Đình Tuấn
TS.Đỗ Thị Thúy Phương
9 Giáo trình tổ chức công tác kế toán 2014 TS.Trần Đình Tuấn
ThS.Nguyễn Thị Tuân
10 Giáo trình kế toán quốc tế 2014 TS.Đỗ Thị Thúy Phương
TS. Hoàng Thị Thu
11 Giáo trình thống kê doanh nghiệp 2013 PGS.TS.Trần Chí Thiện
12 Giáo trình phân tích số liệu thống kê 2013 PGS.TS. Trần Chí Thiện
13 Giáo trình tài chính quốc tế 2013 TS. Hoàng Thị Thu
14 Trade, investment and green growth in Korea 2013 TS. Trần Nhuận Kiên
15 Multiple period goal linear programming application 2013 PGS.TS.Trần Chí Thiện
16 Effects of foreign direct investment on trade and economic growth in VietNam 2013 TS. Hoàng Thị Thu
17 Giáo trình nguyên lý thống kê 2013 PGS.TS.Trần Chí Thiện
18 Giáo trình marketing 2012 PGS.TS. Đỗ Thị Bắc
PGS.TS.Đỗ Anh Tài
19 Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp chè tại Tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 2012 TS. Đỗ Thị Thúy Phương
20 Kỷ yếu hội thảo quốc tế hợp tác kinh tế, văn hóa và giáo dục Việt Nam – Hàn Quốc: triển vọng và giải pháp 2011 Nguyễn Khánh Doanh
21 Giáo trình hành vi người tiêu dùng 2010 TS. Nguyễn Thị Gấm
22 Nguyên kế toán 2010 TS. Đoàn Quang Thiệu
23 Giáo trình kiểm toán căn bản 2010 TS.Trần Đình Tuấn
ThS.Đỗ Thị Thúy Phương
24 Giáo trình tài chính tiền tệ 2010 ThS. Đỗ Thị Oanh
25 Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp 2010 TS. Nguyễn Thị Minh Thọ
ThS. Đặng Thị Dịu
26 Giáo trình xã hội học đại cương 2010 ThS. Đặng Xuân Quý
27 Giáo trình tin học ứng dụng 2010 Trần Công Nghiệp
28 Giáo trình kinh tế môi trường 2010 ThS. Tạ Thị Thanh Huyền
ThS. Nguyễn Thị Thúy Vân
29 Giáo trình kinh tế nông nghiệp 2010 TS.Đỗ Quang Quý
30 Giáo trình phân tích số liệu thống kê 2010 TS. Đỗ Anh Tài
31 Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh 2010 ThS. Đồng Văn Đạt
32 Giáo trình pháp luật đại cương 2010 Trần Lương Đức
33 Giáo trình kinh tế nông nghiệp 2009 TS. Đỗ Quang Quý
34 Giáo trình tài chính doanh nghiệp 2008 TS.Trần Đình Tuấn
35 Giáo trình phân tích số liệu thống kê 2008 TS. Đỗ Anh Tài
36 Cơ sở cho phát triển nông thôn theo các vùng ở Việt Nam khu vực phía Bắc 2007 PGS.TS.Trần Chí Thiện

BÀI VIẾT LIÊN QUAN